”Algemene ledenvergadering 2019”

Op zaterdag 9 februari vond de jaarlijkse ledenvergadering plaats in de foyer van het KNHS centrum te Ermelo.

Ruim 40 leden waren afgereisd om deze vergadering bij te wonen waarvan enkele de vergadering combineerde met een bezoek aan de centrale hengstenkeuring van het Welsh stamboek wat ook in Ermelo werd georganiseerd dat weekend.

Naast de gebruikelijke zaken als een terugblik op het afgelopen jaar was er de verantwoording over de financiën door het bestuur over het jaar 2018 met daarom volgend de begroting voor 2019. Ook was er de jaarlijkse verkiezing van de leden van het bestuur, Mevr. Evelyn Ketz uit Gorssel is voor een tweede termijn herkozen door de aanwezige leden en onder luid applaus nam Mevr. Dieke Bout uit Koekange plaats aan de bestuurstafel als kersvers lid van het bestuur.

Op de agenda stond ook de toekomst van de NVTG en het authentieke gerij.

De terugloop van deelnemers aan de presentaties en daarmee ook aan het NK alsmede de afname van deelname in algemene zin bij evenementen geeft aan dat een structuurwijziging onvermijdbaar is om de vereniging en het authentieke gerij in ons land ook voor de toekomst veilig te stellen.

ALV 2019Johann Haasnoot presenteerde de ideeën van het bestuur welke na een overleg met enkele leden, Juryleden en oud bestuursleden van de NVTG tot stand is gekomen.

De belangrijkste speerpunten in deze presentatie waren:
– Aanpassen van het reglement Concours Traditionele Aanspanningen (CTA).
– Het organiseren van een 4-tal ‘’toets’’ momenten per jaar.
– Het organiseren van een Open Nederlands Kampioenschap.
– Het organiseren van ‘’Specials’’ voor leden van de NVTG.
– Het promoten van de CIAT wedstrijden in Nederland.
– Een goede PR opzetten en contacten onderhouden met organisaties in het land.

Na de presentatie en het beantwoorden van enkele vragen werd de leden gevraagd om in te stemmen met dit voorstel middels een stembiljet. Dat een aanpassing noodzakelijk is en dat de leden hier ook achter staan is bekrachtigd door 93 % van de aanwezigen die vóór stemde om de plannen verder uit te werken.

Medio Juli/augustus zal er daarom een bijzondere ledenvergadering worden belegd waarin de definitieve wijzigingen worden voorgelegd aan de leden.

Als laatste volgde nog de bespreking van de rittenkalender van 2019 welke HIER te bekijken is en met de aansluitende rondvraag dankte de voorzitter alle aanwezigen voor hun inbreng tijdens deze vergadering en wenste een ieder een goed huiswaarts toe.